STUDIO KLO vindt de bescherming van uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw persoonsgegevens uitsluitend gebruikt en verwerkt worden in overeenstemming met de relevante wettelijke voorschriften.

 

In deze privacyverklaring is alle informatie voor u op een rijtje gezet over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt hierin lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe deze bewaard worden, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen.

 

Indien u privacy gerelateerde vragen heeft kunt u te allen tijde contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@studioklo.nl.

 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website.

 

1. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR STUDIO KLO VERWERKT?

Door onze website te gebruiken verzamelen wij bepaalde gegevens van u. Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u zich registreert op de website en/of een online bestelling plaatst. Ook kunnen er persoonsgegevens verzameld worden op een later moment, bijvoorbeeld via aftersales.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (voor- en achternaam en adresgegevens);
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);
 • Financiële identificatiegegevens (bankgegevens);
 • Elektronische identificatiegegevens (locatie, cookies en IP-adres);
 • Het besturingstype dat u gebruikt;
 • Het browsertype dat u gebruikt.

 

2. MET WELK DOEL VERWERKT STUDIO KLO UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij mogen alleen persoonsgegevens van u verwerken als daarvoor een wettelijke grondslag is. Uw toestemming is één van de wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden verzameld om iedere gebruiker van de website een veilige en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. Wanneer de gebruiker de website intensiever gebruikt wordt de verzameling van deze persoonsgegevens verder uitgebreid. Wij verzamelen uw gegevens met zogenoemde webformulieren. Wanneer u één van deze webformulieren invult met uw persoonsgegevens, geeft u ons toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken.

 

Webshop

U kunt uw aankopen online uitvoeren via onze webshop. Wij dienen te beschikken over uw naam en adresgegevens, zodat wij de producten daadwerkelijk aan u kunnen leveren. Wij vragen u daarom bij de aankoop van uw product(en) om de volgende gegevens: naam, adres, huisnummer, postcode, woonplaats telefoonnummer en e-mailadres. Uw e-mailadres wordt gebruikt om u per e-mail op de hoogte te houden over de geplaatste bestelling. De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens bij de koop van producten in onze online winkel is: ‘noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent’.

 

Contactformulier

Via de website is het voor u als gebruiker mogelijk om contact met ons op te nemen middels een contactformulier. Om u verder van dienst te kunnen zijn vragen wij u diverse gegevens in te voeren. De door u in te vullen gegevens worden door ons verzameld voor volgende doeleinden:

 • Naam: Om het antwoord op uw bericht te personaliseren;
 • E-mailadres: Om een antwoord aan u te versturen.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich via de website registreren voor onze nieuwsbrief. Wij gebruiken daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u regelmatig per e-mail onze nieuwsbrief te sturen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze nieuwsbrief. Dit doet u door een bericht te sturen naar info@studioklo.nl of via de link die vermeld staat in de nieuwsbrief. Na uitschrijving wordt uw e-mailadres verwijderd.

 

3. VERSTREKKING AAN DERDEN

Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan derden indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor toestemming heeft gegeven. In alle andere gevallen verstrekken wij uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden.

 

Indien u bij ons een klacht indient over een product waarvoor wij terugkoppeling moeten geven aan de leverancier, zullen wij alleen in overleg met u uw persoonsgegevens verstrekken.

 

Op onze website kunt u via de buttons doorgelinkt worden naar social media platforms. Beheerders van deze diensten verzamelen uw persoonsgegevens. Op deze verwerking van uw persoonsgegevens hebben wij geen enkele invloed.

 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met ons verbonden zijn. Er wordt u aangeraden om de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

 

4. COOKIES

Op onze website worden cookies gebruikt om de gebruiker te herkennen en een persoonlijke gebruikerservaring te bieden. Deze gegevens worden gebruikt om technische keuzes te onthouden zoals bijvoorbeeld artikelen in het winkelwagentje. Ook worden deze cookies gebruikt om eventuele fouten op de website op te sporen en te corrigeren. Meer informatie over de manier waarop wij cookies gebruiken vindt u hier in ons cookiebeleid.

 

Klikgedrag

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Op deze manier kunnen wij uw klikgedrag niet gebruiken om algemene bezoekgegevens te verzamelen. Ook kunt u eerder opgeslagen informatie via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

IP-adres

Zonder IP-adres kunt u niet internetten. Iedereen die internet gebruikt heeft een IP-adres, ook wanneer u internet gebruikt met uw mobiele telefoon. Wij houden IP-adressen bij om u te behoeden van internetfraude.

 

5. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?

Wij hechten grote waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij gaan hier dan ook zorgvuldig, vertrouwelijk en veilig mee om. Wij zorgen ervoor om met passende technische en organisatorische maatregelen een op risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Hierbij willen wij verlies, misbruik ongewenste openbaarmaking en onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens tegengaan.

 

Medewerkers, derden die zijn ingehuurd door ons of anderszins aangestelde personen die werkzaamheden verrichten binnen STUDIO KLO zijn te allen tijde verplicht om uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen. Allen die inzicht hebben in uw persoonsgegevens zijn tot geheimhouding verplicht.

 

Wanneer u misbruik vermoedt van uw persoonsgegevens, neem dan per e-mail contact met ons op via info@studioklo.nl.

 

6. INCIDENTEN MELDEN

Indien er onverwachts toch blijkt dat er iets mis is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, dan zullen wij dit direct melden aan Autoriteit Persoonsgegevens. Wij laten het u weten wanneer dit voor u mogelijk nadelige gevolgen heeft.

 

7. BEWAARTERMIJN

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is en dan wettelijk is toegestaan. De bewaartermijn kan per doel verschillend zijn. Dit is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

 

8. RECHTEN VAN GEBRUIKERS

Als gebruiker heeft u recht op informatie, inzage en rectificatie van uw persoonsgegevens, verwijderen van persoonsgegevens, beperking van de verwerking, intrekken van uw toestemming, gegevensoverdraagbaarheid en bezwaar. Gebruik van uw rechten of overige verzoeken kunt u indienen per e-mail via info@studioklo.nl. Wanneer u gebruik maakt van uw rechten vragen wij u zich te legitimeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken. Uw verzoek wordt binnen dertig dagen behandeld.

 

1. Recht op informatie

Middels deze privacyverklaring verstrekken wij u alle informatie over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen.

 

2. Recht op inzage en rectificatie

Wij verstrekken u een overzicht van uw persoonsgegevens indien u dit wenst. U heeft het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden die verwerkt worden en de ontvangers van de persoonsgegevens. Wanneer uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn heeft u het recht om deze gegevens te wijzigen. U heeft het recht om deze gegevens te rectificeren wanneer de gegevens niet relevant zijn voor het doel waar wij deze voor verwerken.

 

3. Recht op verwijderen van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om bepaalde persoonsgegevens te laten verwijderen. Wij kunnen niet altijd alle gevraagde persoonsgegevens verwijderen, omdat wij verplicht kunnen zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren. In de volgende gevallen kunt u beroep doen op het recht om uw gegevens te wissen:

 • Indien uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben ontvangen.
 • Indien u uw toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking.
 • Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ons onrechtmatig is.

 

4. Recht op de beperking van de verwerking

Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. In de volgende gevallen heeft u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

 • Indien u de juistheid van de gegevens betwist.
 • Indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben ontvangen.
 • Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ons onrechtmatig is.

 

5. Recht op het intrekken van uw toestemming

U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

 

6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

In bepaalde gevallen heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat u het recht heeft om de aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare wijze te verkrijgen wanneer u ons daarom verzoekt. 

 

7. Recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Dit kun u doen wanneer uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Wanneer u een klacht heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan horen wij dit graag zodat wij samen naar een passende oplossing kunnen zoeken. U kunt een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.