Welkom op de website van STUDIO KLO. STUDIO KLO biedt deze website aan als service voor haar klanten. Raadpleeg de volgende basisregels die van toepassing zijn op uw gebruik van deze website. Houd er rekening mee dat u tijdens het gebruik van deze website instemt met de algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gebruik deze website dan niet.

 

STUDIO KLO behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken of te wijzigen. Door uw gebruik van de website geeft u uw volledige instemming om de gewijzigde algemene voorwaarden te volgen en eraan gebonden te zijn. Om deze redenen wordt u aangeraden om de algemene voorwaarden te lezen wanneer u gebruik maakt van deze website.

 

STUDIO KLO is een online winkel in (gebruikte) meubels, woonaccessoires en baby- en kinderproducten, welke te bezoeken is via de website www.studioklo.nl


ARTIKEL 1 - TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen die STUDIO KLO aanbiedt op de website, en op alle via de website gekochte artikelen en diensten, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

1.2 STUDIO KLO verkoopt onder andere tweedehands en oude artikelen, deze artikelen vertonen normale of doorleefde gebruikssporen. Op deze artikelen of goederen wordt geen garantie gegeven.

 

1.3 Aangezien een aantal van de producten van natuurlijke materialen zijn vervaardigd, kunnen er altijd enige afwijkingen in het product aanwezig zijn. Op deze artikelen wordt geen garantie gegeven.

 

1.4 Het is mogelijk dat de getoonde foto’s op onze website enige kleurafwijkingen vertonen t.o.v. de originele artikelen.

 

1.5 De klant heeft zijn verantwoordelijkheid m.b.t. het plaatsen, ophangen en gebruiken van geleverde artikelen. STUDIO KLO is echter niet aansprakelijk voor zogenaamde gevolg schade die afnemer, koper of een derde ter zake van de producten mocht lijden.

 

1.6 Indien de klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk en schriftelijk door STUDIO KLO is ingestemd.

 

1.7 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de website, dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met STUDIO KLO een overeenkomst aangaat.

 

1.8 Indien STUDIO KLO niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat STUDIO KLO in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

 

1.9 STUDIO KLO behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

 

1.10 Door het gebruik van de website van STUDIO KLO en/of het plaatsen van een bestelling/aankoop aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die kunnen worden verwacht en staan vermeld op de website.


1.11 Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

 

ARTIKEL 2 - ARTIKELEN/PRODUCTEN

2.1 Alle door STUDIO KLO aangeboden artikelen, op de foto’s van de website, zijn altijd exclusief de getoonde decoratie artikelen. Tenzij duidelijk anders vermeld.

 

2.2 STUDIO KLO behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

 

2.3 Informatie met betrekking tot de belangrijkste kenmerken van de artikelen en afbeeldingen worden zo nauwkeurig mogelijk gegeven. STUDIO KLO garandeert echter niet dat alle artikelen volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Kleine afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

2.4 Kennelijke vergissingen of fouten, zoals schrijf-, typ- of zetfouten, in het aanbod op de website of in e-mailberichten binden STUDIO KLO niet.

 

ARTIKEL 3 - BESTELLINGEN/AANKOPEN

3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, zijnde het doorlopen van het gehele bestelproces via de website en het klikken op de knop ‘bestelling plaatsen’.

 

3.2 De klant en STUDIO KLO komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de klant is verzonden. De elektronische bestanden van STUDIO KLO gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een bewijs.

 

3.3 De klant wordt op de hoogte gesteld van de overeenkomst door middel van een bevestigingsmail. Hierin zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen. Indien de bevestigingsmail niet correct wordt weergeven, dient de klant zo spoedig mogelijk contact op te nemen met STUDIO KLO.

 

3.4 Indien u uw gegevens op de orderbevestiging wilt wijzigen dan dient u hierover binnen 24 uur een e-mail te sturen naar: info@studioklo.nl.

3.5 De bestellingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

3.6 Ondanks dat STUDIO KLO de website up-to-date houdt kan het voor komen dat een artikel net gereserveerd of verkocht is. In dat geval neemt STUDIO KLO zo spoedig mogelijk contact op met de klant.

3.7 STUDIO KLO is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie aan te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd wordt dit o.v.v. de reden aan de klant medegedeeld.

 

ARTIKEL 4 - PRIJZEN EN BETALINGEN

4.1 Alle door STUDIO KLO vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

4.2 De hoogte van de verzendkosten binnen Nederland worden van tevoren aan de klant kenbaar gemaakt.

4.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de website met betrekking tot die speciale aanbieding.


4.4 STUDIO KLO biedt op haar website verschillende betaalmogelijkheden aan. Middels deze betaalmogelijkheden worden de bestelde producten en de verzendkosten door de klant vooraf volledig betaald. Na ontvangst van de betaling door STUDIO KLO zullen de bestelde producten aan de klant worden geleverd.

4.5 STUDIO KLO heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen om de elektronische betaling via de website veilig te laten verlopen.


4.6 Overeenkomsten waarvoor de verschuldigde betaling 24 uur na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

 

ARTIKEL 5 - LEVERING

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd:
A). Bij betaling verstuurt of levert STUDIO KLO de bestelde artikelen in de regel binnen dertig dagen na ontvangst van de betaling, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
B). Indien de klant ervoor kiest om de artikelen af te halen, dienen deze zelf afgehaald en vooraf betaald te worden.
C). De genoemde levertijden zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

5.2 Indien onverhoopt een artikel dat door de klant wordt besteld niet (meer) op voorraad of net uitverkocht blijkt te zijn, zal dit zo spoedig mogelijk naar de klant worden gecommuniceerd en eventueel betaalde gelden zullen direct teruggestort worden. Vertragingen zullen aan de klant per e-mail of telefonisch worden gemeld.

5.3 Het risico van beschadiging en/of vermissing van een product berust bij STUDIO KLO tot het moment van overdracht aan de vervoerder, tenzij anders overeengekomen.


5.4 Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres, op de begane grond, voor de voordeur.

5.5 Indien de klant bij aflevering niet op het door de klant opgegeven afleveradres is, gaat de bestelling terug naar STUDIO KLO. STUDIO KLO neemt vervolgens contact op met de klant voor het opnieuw verzenden. Kosten voor het (eventueel) opnieuw verzenden, zijn voor rekening van de klant.

ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT

6.1 Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Dit geldt niet voor artikelen die in de aanbieding zijn en artikelen die vanwege hygiënische redenen niet teruggenomen kunnen worden.

 

6.2 De bedenktermijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door de klant. Als de levering van een product uit meerdere zendingen of onderdelen bestaat wordt de dag van de laatste zending of het laatste onderdeel in acht genomen.

 

6.3 Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Nadat de klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, dient de klant het product met alle daarbij geleverde toebehoren binnen veertien dagen naar STUDIO KLO terug te sturen, ongebruikt, onbeschadigd en onveranderd en, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking.

 

6.4 Wil de klant gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan is de klant verplicht dit binnen veertien dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan STUDIO KLO en het artikel binnen deze termijn te retourneren. Het kenbaar maken dient de klant te doen middels het verzenden van een e-mail naar info@studioklo.nl, wanneer dit niet wordt gedaan kan de retour niet geaccepteerd worden. De klant dient te kunnen bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd.

 

6.5 Indien de klant na afloop van de veertien dagen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan STUDIO KLO heeft teruggezonden, is de koop een feit. Indien de retour toch wordt verzonden, zal STUDIO KLO de retour niet accepteren en kosten in rekening brengen voor de terugzending.

 

6.6 Indien de klant de overeenkomst ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.

 

6.7 Wanneer het geretourneerde product beschadigd, incompleet of gebruikt is, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat STUDIO KLO aan de klant terugbetaalt.

 

6.8 Het risico van de retourzending rust bij de klant. De klant dient de retourzending voldoende te frankeren. Niet voldoende gefrankeerde of ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

 

6.9 STUDIO KLO mag aanbieden het product zelf af te halen, of mag wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen.

 

6.10 STUDIO KLO gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt.

 

6.11 Wanneer de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

ARTIKEL 7 - GARANTIE

7.1 De klant is gehouden het geleverde product op het moment van levering te onderzoeken. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het product is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

 

7.2 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen vijf dagen na levering aan STUDIO KLO per e-mail, info@studioklo.nl, te worden gemeld.

 

7.3 De genoemde garantie geldt gedurende een periode van twee maanden na levering, tenzij anders aangegeven. Indien het geleverde product derhalve niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de klant dat via e-mail aan info@studioklo.nl te melden binnen twee maanden nadat de klant het gebrek ontdekt heeft. Niet tijdig melden van gebreken kan tot verval van alle aansprakelijkheid van STUDIO KLO leiden.

 

7.4 Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en, indien van toepassing, in nieuwstaat verkerend na akkoord van STUDIO KLO.

 

7.5 Om te onderzoeken of het product gebrekkig is kan STUDIO KLO van de klant verlangen om het product te retourneren. Dit is op kosten van STUDIO KLO.

 

7.6 Indien de klant terecht heeft gereclameerd, zal STUDIO KLO een nieuw product leveren. Indien het leveren van een nieuw product niet mogelijk is, dan wordt de aankoopprijs van het product (deels) gecrediteerd en terugbetaald.

 

7.7 Indien het pakket met daarin de bestelling beschadigd door de pakketbezorger aan de klant wordt aangeboden, dan dient de klant het pakket niet in ontvangst te nemen en dient de klant via het e-mailadres, info@studioklo.nl, aan STUDIO KLO kenbaar te maken dat hij het pakket wegens transportschade niet heeft geaccepteerd.

 

ARTIKEL 8 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 Het eigendom van artikelen gaat pas over indien de klant al hetgeen heeft voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds over op het moment dat de artikelen door STUDIO KLO aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Indien de klant in gebreke blijft de artikelen in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan STUDIO KLO zijn voor rekening van de klant en moeten alleen na overleg geschieden.

 

ARTIKEL 9 - AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Vanwege bijvoorbeeld een storing of onderhoud is het mogelijk dat de website onderbroken wordt. STUDIO KLO is niet aansprakelijk voor schade bij een tijdelijke onbeschikbaarheid van de website.

 

9.2 Invloeden van buitenaf door bijvoorbeeld hackers zijn altijd mogelijk en kunnen leiden tot verstoorde gegevens. STUDIO KLO is niet aansprakelijk voor deze verstoorde gegevens.

 

9.3 STUDIO KLO is niet aansprakelijk voor schade aan het product of veroorzaakt door het product door verkeerd of ondeskundig gebruik dan doordat aan het product veranderingen zijn aangebracht door de klant en/of door derden.

 

ARTIKEL 10 - OVERMACHT

10.1 In geval van overmacht is STUDIO KLO niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.

 

ARTIKEL 11 - PERSOONSGEGEVENS

11.1 De gegevens die door de klant worden verstrekt worden door STUDIO KLO vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
A). Het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.
B). Opname in het klantenbestand van STUDIO KLO.

11.2 STUDIO KLO neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.

11.3 STUDIO KLO verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden indien dit wettelijk verplicht is of wanneer hier toestemming voor is gegeven. In alle andere gevallen verstrekt STUDIO KLO uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden.

 

ARTIKEL 12 - NEDERLANDS RECHT

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

ARTIKEL 13 - DIVERSEN

KvK nummer: 82007101
BTW nummer: NL003627969B07
IBAN: NL02RABO0364987448

 

ARTIKEL 14 - CONTACT

Als u contact met STUDIO KLO wil opnemen, vind u onderstaand de bedrijfsgegevens:

 

STUDIO KLO
Hart van Brabantlaan 461
5038 LG, Tilburg

 

Telefoon: +31 (0) 6 37 60 74 29
Email: info@studioklo.nl

Website: www.studioklo.nl