vintage furniture & interior styling

ALGEMENE VOORWAARDEN

Welkom op de website van STUDIO KLO. STUDIO KLO biedt deze website aan als service voor haar klanten. Raadpleeg de volgende basisregels die van toepassing zijn op uw gebruik van deze website. Houd er rekening mee dat u tijdens het gebruik van deze site instemt met de algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gebruik deze site dan niet.

 

STUDIO KLO behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken of te wijzigen. Door uw gebruik van de website geeft u uw volledige instemming om de gewijzigde algemene voorwaarden te volgen en eraan gebonden te zijn. Om deze redenen wordt u aangeraden om de algemene voorwaarden te lezen wanneer u gebruik maakt van deze website.

STUDIO KLO is een online winkel in gebruikte meubels en woonaccessoires, welke te bezoeken is via de website www.studioklo.nl

Daarnaast geeft STUDIO KLO ook interieuradviezen aan opdrachtegevers.


1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen die STUDIO KLO aanbiedt op de website, en op alle via de website gekochte artikelen, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

1.2 Daar STUDIO KLO tweedehands en oude artikelen verkoopt, vertonen deze artikelen van STUDIO KLO normale of doorleefde gebruikssporen. Op deze artikelen of goederen wordt geen garantie gegeven.

 

1.3 Aangezien een aantal van de producten van natuurlijke materialen zijn vervaardigd, kunnen er altijd enige afwijkingen in het product aanwezig zijn. Op deze artikelen wordt geen garantie gegeven.

 

1.4 Het is mogelijk dat de getoonde foto’s op onze website enige kleurafwijkingen vertonen t.o.v. de originele artikelen.

 

1.5 De koper heeft zijn verantwoordelijkheid m.b.t. het plaatsen, ophangen en gebruiken van geleverde artikelen. STUDIO KLO is echter niet aansprakelijk voor zogenaamde gevolg schade die afnemer, koper of een derde ter zake van de producten mocht lijden.

 

1.6 Indien de klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk en schriftelijk door De STUDIO KLO is ingestemd.

 

1.7 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van internetsite, dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met STUDIO KLO een overeenkomst aangaat.

 

1.8 Indien STUDIO KLO niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat STUDIO KLO in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

 

1.9 STUDIO KLO behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

 

1.10 Door het gebruik van de internetsite van STUDIO KLO en/of het plaatsen van een bestelling/aankoop aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die kunnen worden verwacht en staan vermeld op de internet site.

 

2. ARTIKELEN/PRODUCTEN

2.1 Alle door STUDIO KLO aangeboden artikelen, op de foto’s van de website, zijn altijd exclusief de getoonde decoratie artikelen. Tenzij duidelijk anders vermeld.

 

2.2 STUDIO KLO behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

 

2.3 Een internetkoop komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres. De klant en STUDIO KLO komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden. De elektronische bestanden van STUDIO KLO gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een bewijs.

 

2.4 Informatie met betrekking tot de belangrijkste kenmerken van de artikelen en afbeeldingen worden zo nauwkeurig mogelijk gegeven. STUDIO KLO garandeert echter niet dat alle artikelen volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Kleine afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

2.5 Indien u uw gegevens op de orderbevestiging wilt wijzigen of u wilt uw bestelling wijzigen, dan dient u hierover binnen 24 uur een e-mail te sturen naar: info@studio.nl


3. BESTELLINGEN/AANKOPEN

3.1 Een bestelling of aankoop van een artikel kan niet worden geannuleerd, de koper wordt gehouden aan de volledige betaling en afname van het desbetreffende product.

3.2 De bestellingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

3.3 Ondanks dat STUDIO KLO de site up-to-date houdt kan het voor komen dat een artikel net gereserveerd of verkocht is. In dat geval neemt STUDIO KLO zo spoedig mogelijk contact op met de koper.

3.4 STUDIO KLO is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie aan te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd wordt dit o.v.v. de reden aan de koper medegedeeld.

 

4. PRIJZEN EN BETALINGEN

4.1 Alle door De STUDIO KLO vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

4.2 De hoogte van de verzendkosten binnen Nederland staan worden van tevoren aan de klant kenbaar gemaakt.

4.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

4.4 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: 
A). Betaling vooraf op bankrekening: de klant maakt het verschuldigde bedrag, inclusief verzendkosten, over op IBAN: NL81RABO0129792454 ten name van C. Jansen.

B). Betaling contant bij het afhalen bij STUDIO KLO aan de Piusstraat 203 te Tilburg, op de afgesproken datum en tijdstip.
 
4.5 Overeenkomsten waarvoor de verschuldigde betaling 24 uur na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

 

5. LEVERING

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd:
A). Bij betaling verstuurt of levert STUDIO KLO de bestelde artikelen in de regel binnen 3 tot 7 werkdagen na ontvangst van de betaling. 
B). Indien de klant er voor kiest om de artikelen af te halen, dienen deze afgehaald en ter plaatse betaald te worden.
De genoemde levertijden zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

5.2 Indien onverhoopt een artikel dat door de klant wordt besteld niet (meer) op voorraad of net verkocht blijkt te zijn, zal dit zo spoedig mogelijk aan de klant worden gemeld en eventueel betaalde gelden zullen direct teruggestort worden. Vertragingen zullen aan de klant per email of telefonisch worden gemeld.

5.3 Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres, op de begane grond, voor de deur.

5.4 Indien de koper bij aflevering niet op het door de koper opgegeven afleveradres is, gaat de bestelling terug naar STUDIO KLO. STUDIO KLO neemt vervolgens contact op met de koper voor het opnieuw verzenden. Kosten voor het (eventueel) opnieuw verzenden, zijn voor rekening van de koper.
 

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1 Het eigendom van artikelen gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan STUDIO KLO verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds over op het moment dat de artikelen door STUDIO KLO aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Indien de klant in gebreke blijft de artikelen in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan STUDIO KLO zijn voor rekening van de klant en moeten alleen na overleg geschieden.

 

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 STUDIO KLO is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van STUDIO KLO.

 

8. OVERMACHT

8.1 In geval van overmacht is STUDIO KLO niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

9. PERSOONSGEGEVENS

9.1 De gegevens die door de klant worden verstrekt worden door STUDIO KLO vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
A). het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.
B). opname in het klantenbestand van STUDIO KLO.

9.2 STUDIO KLO neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.

9.3 STUDIO KLO verstrekt geen klantgegevens aan derden.

 

10. OFFERTE

10.1 Offertes die door STUDIO KLO zijn opgesteld zijn geheel vrijblijvend en zijn tot 14 dagen na offertedatum geldig. De prijzen die je vind op de offertes en facturen zijn in euro en inclusief BTW.

 

10.2 In de offerte staat duidelijk vermeld wat er uitgevoerd zal worden.

 

10.3 Mondelinge afspraken zijn pas bindend nadat deze schriftelijk door STUDIO KLO zijn bevestigd.

 

10.4 Na akkoord van de offerte start STUDIO KLO met het interieuradvies. Een akkoord wordt gegeven door middel van een aanbetaling van 50% van het totaalbedrag.

 

10.5 De opdrachtgever kan geen aanspraak doen op het beëindigen van een overeenkomst. Ook heeft de opdrachtgever geen recht op een vergoeding van de ontbinding van een overeenkomst.

 

10.6 De opdrachtgever blijft te allen tijden zelf verantwoordelijk voor betalingen.

 

11. UITVOERING

11.1 STUDIO KLO voert haar werk professioneel en correct uit. Hierbij vertrouwt STUDIO KLO op correct aangeleverde gegevens van de opdrachtgever. Mochten de gegevens incorrect of te laat aangeleverd worden dan stelt STUDIO KLO zich niet aansprakelijk voor vertraging of een niet volledig project. Zullen er hierdoor extra bijkomende kosten worden gemaakt dan zijn deze kosten voor rekening van de opdrachtgever.

 

11.2 Zodra er aanvullende werkzaamheden worden verricht op verzoek van de opdrachtgever worden de kosten bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Dit gebeurd wanneer de opdrachtgever ná goedkeuring van de offerte wijzigingen wil toevoegen aan het ontwerp.

 

11.3 STUDIO KLO zal de opdrachtgever tijdig informeren wanneer een project uitstel of ernstige vertraging oplevert. STUDIO KLO is niet aansprakelijk voor vertraging welke veroorzaakt is door derden.

 

11.4 Na ondertekening van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met de creativiteit van STUDIO KLO. De opdrachtgever geeft STUDIO KLO de vrijheid om het project naar eigen inzicht vorm te geven. Dit wordt uiteraard gedaan aan de hand van een intakegesprek waarbij de opdrachtgever duidelijk aangeeft wat de wensen en eisen zijn. Afwijkingen tussen het oorspronkelijke ontwerp en de daadwerkelijk uitvoering kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht.

 

12. EIGENDOMS- EN AUTEURSRECHTEN

12.1 Tijdens het vervullen van een opdracht blijven de begrotingen, rapporten, plattegronden, schetsen en tekeningen eigendom van STUDIO KLO. Het is door de opdrachtgever niet toegestaan om de uitvoering van een ontwerp van STUDIO KLO uit te voeren (of laten voeren) zonder de toestemming van STUDIO KLO.

 

12.2 STUDIO KLO mag foto’s, ontwerpen en schetsen gebruiken voor andere doeleinden dan het desbetreffende project.

 

13. NEDERLANDS RECHT

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

14. DIVERSEN

IBAN: NL81RABO0129792454

 

15. CONTACT

Als u contact met STUDIO KLO wil opnemen, vind u onderstaand de bedrijfsgegevens:

 

STUDIO KLO

Hazelaarstraat

5038 LP, Tilburg

 

Telefoon: +31 6 37 60 74 29
Email: info@studioklo.nl

Website: www.studioklo.nl

STUDIO KLO

Hazelaarstraat

5038 LP, Tilburg


+ 31 6 37 60 74 29

info@studioklo.nl

FOLLOW US#STUDIOKLO

algemene voorwaarden  |  © 2016-2020 STUDIO KLO all rights reserved